Tàu nhanh tuyến Đồng Hới-Huế-Đà Nẵng-Sài Gòn

Bảng giá
Display currency
Tàu Thống Nhất tuyến Đồng Hới
Hạng Ngồi mềm ĐH K4 ĐH tầng 1 K4 ĐH tầng 2 Livitrans Violette Cabin VIP  
SE 1/2 459,000 1,081,000 980,000 1,250,000 1,200,000 2,250,000 Đặt mua
SE 3/4 543,000 867,000 793,000 1,250,000 1,200,000 0 Đặt mua
SE 19/20 473,000 846,000 800,000 0 0 0 Đặt mua
Tàu Thống Nhất tuyến Huế
Hạng Ngồi mềm ĐH K4 ĐH tầng 1 K4 ĐH tầng 2 Livitrans Violette Cabin VIP  
SE 1/2 595,000 1,121,000 1,054,000 0 1,200,000 0 Đặt mua
SE 3/4 615,000 1,121,000 1,054,000 0 1,200,000 0 Đặt mua
SE 19/20 525,000 905,000 850,000 0 0 0 Đặt mua
Tàu Thống Nhất tuyến Đà Nẵng
Hạng Ngồi mềm ĐH K4 ĐH tầng 1 K4 ĐH tầng 2 Livitrans Violette Cabin VIP  
SE 1/2 682,000 1,168,000 1,098,000 1,450,000 1,350,000 2,450,000 Đặt mua
SE 3/4 704,000 1,168,000 1,098,000 1,450,000 1,300,000 0 Đặt mua
SE 19/20 600,000 1,005,000 945,000 0 0 0 Đặt mua
Tàu Thống Nhất tuyến Qui Nhơn
Hạng Ngồi mềm ĐH K4 ĐH tầng 1 K4 ĐH tầng 2 Livitrans Violette Cabin VIP  
SE 1/2 822,000 1,238,000 1,164,000 0 0 0 Đặt mua
SE 3/4 849,000 1,238,000 1,164,000 0 0 0 Đặt mua
SE 19/20 0 0 0 0 0 0 Đặt mua
Tàu Thống Nhất tuyến Nha Trang
Hạng Ngồi mềm ĐH K4 ĐH tầng 1 K4 ĐH tầng 2 Livitrans Violette Cabin VIP  
SE 1/2 913,000 1,377,000 1,295,000 0 0 0 Đặt mua
SE 3/4 944,000 1,377,000 1,295,000 0 0 0 Đặt mua
SE 19/20 0 0 0 0 0 0 Đặt mua
Tàu Thống nhất tuyến Sài Gòn
Hạng Ngồi mềm ĐH K4 ĐH tầng 1 K4 ĐH tầng 2 Livitrans Violette Cabin VIP  
SE 1/2 984,000 1,485,000 1,396,000 0 0 0 Đặt mua
SE 3/4 1,017,000 1,485,000 1,396,000 0 0 0 Đặt mua
SE 19/20 0 0 0 0 0 0 Đặt mua
Tags:

Share this post